+48 667 151 492 sidma@sidma.pl

Filmy popularno-naukowe

Lista:

OPISY FILMÓW

O Chrzcie Polski, O Mieszku I, O Księżnej Dobrawie, O Chrześcijaństwie w Europie X wieku, O źródłach wiedzy historycznej – filmy dokumentalne, popularno-naukowe, edukacyjne

W ramach kontynuacji projektu „Księżna Dobrawa Matka Chrzestna Polski”, w jubileuszowym roku 1050 rocznicy Chrztu Polski, przygotowaliśmy wraz z historykami 5 filmów, które w zwięzły i krótki sposób przybliżają obecną wiedzę na temat czasów, gdy kształtowała się nasza państwowość, nasza tożsamość narodowa. W filmach zagadnienia dotyczące historii Polski sprzed wieków prezentują prof. Hanna Kóćka-Krenz, prof. Tomasz Jasiński i prof. Tomasz Jurek.

 „Chrześcijaństwo w Europie X wieku”
O kształtowaniu się Europy w X wieku i roli Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w krzewieniu chrześcijaństwa . O Chrześcijaństwie jako pomoście między Starożytnością, a Średniowieczem. O podstawowych zasadach chrześcijaństwa i ich roli w kształtowaniu się nowych struktur państwowych w europejskiej hierarchii politycznej. O wspólnych interesach naszego księcia Mieszka I i cesarza Ottona I, wynikających z posiadania wspólnych wrogów – plemion wieleckich.
www.o-nauce.pl/film/chrzest-polski,95

film-Chrzescijanstwo

“Mieszko I i państwo Piastów”
O pierwszych grodach słowiańskich na terenie Wielkopolski i ich stoliczności. O kompleksie pałacowo-sakralnym w Poznaniu. O podbojach terytorialnych pierwszych Piastów i Mieszka I. O sojuszach politycznych księcia Polan.
www.o-nauce.pl/film/mieszko-i-i-panstwo-piastow,96

film-Mieszko

“Dobrawa i państwo Przemyślidów”
O rodzie Przemyślidów i ich bratobójczej historii. O księżniczce Dobrawie w świetle słów kronikarzy niemieckich, czeskich i polskich. O roli Dobrawy w przyjęciu chrześcijaństwa przez Mieszka I. O sytuacji politycznej księstwa Mieszka I i konieczności nawiązania związków politycznych z Cesarstwem poprzez Czechy.
www.o-nauce.pl/film/dobrawa-i-panstwo-przemyslidow,97

film-Dobrawa

“Chrzest Polski”
O hipotezach dotyczących miejsca chrztu Mieszka I na podstawie badań archeologicznych i zapisów rocznikarskich. O dacie chrztu. O tym czy Mieszko ochrzcił się w Saksonii, czy u siebie w księstwie Polan. O tym gdzie mógł odbyć się chrzest – w Poznaniu, czy na Ostrowie Lednickim i dlaczego nie w Gnieźnie.
www.o-nauce.pl/film/chrzest-polski,95

film-Chrzest

“Źródła wiedzy o początkach Polski”
O roli badań archeologicznych i ich wynikach. O dokumentach pozostałych z dawnych czasów. O problemach historyków w opisie początków Państwa Polskiego. O tym czym są tablice paschalne i roczniki. O tym, że nic nie zachowało się z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. O rocznikach krakowskich – roczniku dawnym i roczniku kapituły krakowskiej. O najstarszych polskich źródłach pisanych.
www.o-nauce.pl/film/zrodla-wiedzy-o-poczatkach-panstwa-polskiego,94

film-Zrodla


Różnorodność biologiczna i jeden z jej najistotniejszych elementów – drzewo
– filmy popularno-naukowe, edukacyjne

Różnorodność biologiczna zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej (ang. Convention on Biological Diversity, w skrócie CBD – czyli umową międzynarodową sporządzoną 5 czerwca 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, określającą zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej) to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych tzw. ekosystemach. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów (różnorodność ponad gatunkowa).

Zachowanie różnorodności biologicznej jest najistotniejszym warunkiem zachowania życia na Ziemi. A zachwianie równowagi, któregokolwiek elementu, nawet na najniższym poziomie, może mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania i życia wszystkich organizmów. Z tego – jako ludzie – powinniśmy zdawać sobie sprawę szczególnie, ponieważ rozwój cywilizacyjny i co za tym idzie wpływ człowieka (jednego z elementów różnorodności biologicznej) na życie na Ziemi, od wieków już powoduje istotne zmiany w poszczególnych ekosystemach. Do tego stopnia wpływ człowieka na świat przyrody jest znaczący, że coraz częściej mówimy o antropocenie w odniesieniu do okresu geologicznego, w którym żyjemy.

Korzystając z drona staraliśmy się w filmie pokazać jak najpiękniejszą i najbardziej różnorodną stronę naszej przyrody, a w między czasie naukowcy przybliżają nam jej cechy  i znaczenie
www.o-nauce.pl/film/roznorodnosc-biologiczna,92

RB-RoznorodnoscBiologiczna

Każdy obszar ma swoją specyfikę, ekosystem o swoich specyficznych cechach, składzie i zależnościach. Dotyczy to również terenu Polski, która znajduje się się w tzw. strefie klimatycznej, umiarkowanej: chłodnej i wilgotnej (nemoralnej); z krótkim okresem mrozów, w której przeważa las liściasty klimatu umiarkowanego, zrzucający liście w zimie i roślinność odporna na mróz. Drzewo jest więc w naszych warunkach ważnym elementem różnorodności biologicznej.

O drzewie, jego budowie, najważniejszych funkcjach i współegzystowaniu w określonym obszarze, w którym drzewo – z jednej strony samo jest elementem różnorodności biologicznej, a z drugiej stanowi odrębny ekosystem dla innych organizmów – w filmie, w którym oglądamy drzewo z zewnątrz, ale i staramy się dzięki mikroskopom zajrzeć do jego środka www.o-nauce.pl/film/drzewo,91

RB-Drzewo

Drzewo w przyrodzie najlepiej radzi sobie samo. Niestety jednak, przez wieki,  gospodarka człowieka spowodowała znaczne uszczuplenie zasobów drzewostanu w naszym otoczeniu. Okazuje się więc, że obecnie musimy zadbać o odpowiednie dosadzenia drzew zarówno na obszarach leśnych, jak i w miastach. By drzewo zdrowo i pięknie rosło, abyśmy mogli z radością korzystać ze wszystkich jego walorów musi być odpowiednio pielęgnowane – już na etapie przygotowania sadzonki, następnie samo sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, a ze względu na inwazyjność ludzkiego otoczenia, szczególnie w pierwszych latach, nie powinniśmy o zapominać o stałej trosce o młode drzewko. W związku z tym wybraliśmy się do profesjonalnych szkółek przygotowujących różne sadzonki oraz pokazujemy i omawiamy w filmie jak powinno wyglądać sadzenie i o czym musimy pamiętać, by za kilkadziesiąt lat drzewa wokół nas były zdrowe i dorodne, by służyły nam swoim pięknem, cieniem oraz by wraz z innymi roślinami dostarczało nam odpowiednią ilość tlenu do atmosfery www.o-nauce.pl/film/sadzenie-drzew,90

RB-SadzenieDrzew

 

 


Eksperymenty z wykorzystaniem ciekłego helu i ciekłego azotu – film popularno-naukowy, edukacyjny

W filmie prezentujemy doświadczenia wykonane w Zakładzie Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

nadciekloc-film

www.o-nauce.pl/film/eksperymenty-z-cieklym-azotem-i-cieklym-helem,76

Doświadczenia z tlenem lub azotem w stanie ciekłym są zawsze ekscytujące. Mamy do czynienia przecież z czymś bardzo specyficznym. W eksperymentach z ciekłym helem zaś, zaczynają się dziać zdarzenia zwyczajnie niemożliwe. Ciekły hel otwiera dla nas świat fizyki kwantowej.


Materiały przygotowywane na Platformę Upowszechniania Nauki w Polsce PONAD HORYZONTEM

PH-PracowniaFizykiWidzeniawww.o-nauce.pl/instytucja/pracownia-fizyki-widzenia-i-optometrii-wydzial-fizyki-uniwersytetu-im-amickiewicza-w-poznaniu

PH-CentrumNanoBioMedyczne

www.o-nauce.pl/instytucja/centrum-nanobiomedyczne-uniwersytet-im-adama-mickiewicza-w-poznaniu

 


“Filmy o dobrym widzeniu” – seria filmów popularno-naukowych

Dla Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie zrealizowaliśmy serię filmów, które mają stać się elementem kampanii na rzecz dobrego widzenia.

Filmy:
– Komfort widzenia
– Rozwój widzenia i presbiopia
– Dobre widzenie – kierowcy, wiedza i kompetencje
– Codzienność ludzkiego widzenia
– Magia okularów – widzenie i styl

mają uświadomić nam wszystkim, jak ważnym dla całokształtu naszego życia jest dobre widzenie. To zmysł wzroku dostarcza nam większości informacji kształtujących nasz obraz rzeczywistości. Prawidłowy rozwój widzenia w dzieciństwie oraz dobre funkcjonowanie przez całe życie wpływa w dużej mierze na to, co i jak postrzegamy, a nawet na to, jacy jesteśmy.
I tak na prawdę – wszyscy jesteśmy okularnikami – obecnymi bądź potencjalnymi, bo nawet jeśli jeszcze nie korzystamy z pomocy okularów, bo nasz układ wzrokowy funkcjonuje prawidłowo, to wraz z wiekiem korzystać z nich będziemy musieli. Wynika to z naturalnego procesu, z którego najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, wynikającego ze zmniejszenia się elastyczności soczewki i co za tym idzie jej zdolności do akomodacji. Powoduje to pogorszenie widzenia przedmiotów małych i bliskich. Wtedy już na pewno nie pozostaje nam nic innego jak udać się po radę do specjalisty – zmierzyć sobie wzroku u optometrysty, a następnie u optyka wybrać dla siebie te najlepsze, spełniające różne wymagania naszego wzroku oraz wyglądu – okulary.

Fragmenty filmów oraz artykuły o komforcie widzenia, rozwoju zmysłu wzroku i badaniu widzenia na Platformie PONAD HORYZONTEM   www.o-nauce.pl/filmy/artykul,o-dobrym-widzeniu,49

filmy-widzeniewww.o-nauce.pl/filmy/artykul,o-dobrym-widzeniu,49

Całe filmy po raz pierwszy zaprezentowane zostały na 10 Ogólnopolskim Kongresie Optyków KRIO w listopadzie br. w Wiśle. Następnie miały swoje emisje w TVP REGIONALNA.


“Czysta energia” – cykl filmów popularno-naukowych o odnawialnych źródłach energii

Pojęcie energii to współcześnie zespół zagadnień dotyczących jej źródeł, produkcji, przesyłu, handlu i wykorzystania w wielu przestrzeniach ludzkiej codzienności. Energia to zagadnienia technologii jej wytwarzania, transportu i racjonalnego korzystania z niej, tak w sensie przemysłowym jak i indywidualnym. W czasach, w których zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, a tradycyjne źródła wyczerpują się w sposób gwałtowny, kiedy tzw. tradycyjne sposoby wytwarzania energii mogą stanowić jedno z zagrożeń równowagi środowiska przyrodniczego, priorytetem stało się szukanie i badanie możliwych, nowych źródeł odnawialnych oraz technologii efektywnego pozyskiwania z nich energii.

Energia “czysta”, to taka, której źródła, możemy – w uproszczeniu – traktować, jako niewyczerpujące się. To też taka energia, która w toku produkcji, przesyłu, dystrybucji, przetwarzania, nie przynosi – w sposób ewidentny – negatywnych skutków czy zagrożeń dla naturalnego środowiska.

W ramach cyklu przygotowaliśmy odcinki o słońcu, biomasie, wodzie, wietrze i geotermii.
wfosigw

Cykl zrealizowany dzięki dotacji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

“Czysta energia – Słońce”

Jest to film, w którym prezentujemy “Słońce”, jako źródło energii praktycznie dla ludzi niewyczerpalne i jednocześnie najczystsze. Na polskich przykładach pokazujemy jak to się dzieje, że promienie słoneczne zamieniać możemy w prąd czy ciepło. Opowiadamy o zasadach i metodach przetwarzania energii słońca w energię przydatną dla ludzi oraz dlaczego słońce jest źródłem powszechnym, lecz tak mało wykorzystywanym praktycznie, a przecież bez energii słońca, trudno sobie wyobrazić przyszłość polskiej i światowej energetyki.

FILM-CZ-SLONCE

www.o-nauce.pl/film/czysta-energia-slonce,2

 

“Czysta energia – Biomasa”

Tym razem prezentujemy sposoby pozyskiwania energii z biomasy oraz mówimy o zjawisku fotosyntezy. Za pomocą prostych schematów i animacji staramy się tłumaczyć gdzie i jak to się dzieje, że w roślinie jako efekt uboczny zachodzących w niej procesów chemicznych powstaje tlen, który wykorzystywany jest niemal przez wszystkie organizmy żywe na ziemi oraz jak kumulowana jest energia, którą człowiek nauczył się przekształcać w procesie fermentacji lub spalania w ciepło, prąd bądź biogaz.Na konkretnych przykładach pokazujemy jak funkcjonuje biogazownia i spalarnia biomasy w elektrociepłowni.

FILM-CZ-BIOMASA-1

www.o-nauce.pl/film/czysta-energia-biomasa,5

 

“Czysta energia – Woda”

Film opowiada o wodzie – zadziwiającej substancji na ziemi, której specyficzne wlaściwości powodują, że może być nośnikiem energii na wiele sposobów. Najważniejszą jej cechą jest to, że potrafi zmagazynować – niejako w sobie – ogromne ilości energii i oddawać ją w sposób ciągły. Ciekawe jest również samo pochodzenie wody. Najważniejsze jest jednak to, że od zarania dziejów wykorzystujemy wodę i odkrywamy coraz więcej nowych, technicznych sposobów otrzymywania dzięki niej energii niezbędnej człowiekowi. A tym co istotne, to przede wszystkim fakt, że energia wytworzona z wody jest energią czystą – tzn. w trakcie jej powstawania nie są emitowane do środowiska żadne szkodliwe substancje.

W filmie pokzujemy różne elektrownie wodne w Polsce oraz wraz z naukowcami mówimy o nowych, na razie trochę fantastycznych możliwościach wykorzystywania energii wody.

FILM-CZ-WODA-1

www.o-nauce.pl/film/czysta-energia-woda,3

 

“Czysta energia – Geotermia”

Tematem tego filmu jest tak na prawdę ZIEMIA, z wnętrza której również możemy czerpać energię, tak niezbędną nam we współczesnym świecie. Ziemia, która znajduje się tuż pod naszymi stopami, okazuje się, że jest nam mniej znana, niż cała przestrzeń kosmiczna nas otaczająca.Jednocześnie jest to drugie, obok słońca, pierwotne źródło energii. Ziemia kryje w sobie olbrzymie pokłady energii, problem tylko w tym, aby nauczyć się ją efektywnie wykorzystywać. Z jednej strony poprzez źródła geotermalne, które mogą służyć nam zarówno do rekreacji, zdrowia jak i np. do ogrzewania całych miast. Z drugiej strony ciepło wnętrza ziemi możemy pozyskiwać również za pomocą pomp ciepła. Wszystko zależy jedynie od ludzkiej pomysłowości w opracowaniu odpowiednich technologii.

FILM-CZ-GEOTERMIA

www.o-nauce.pl/film/czysta-energia-geotermia,1

 

“Czysta energia – Wiatr”

Bohaterem filmu jest wiatr. Wiatr – czyli „…ruch powietrza o przeważającej składowej poziomej…”, czyli coś, co otacza nas zewsząd i jest stale wokół nas. Ludzie niemal od zarania dziejów, na wszystkich kontynentach, starali się podporządkować wiatr sobie, aby czerpać z niego korzyści. Żaglowce, młyny – przetwarzały energię niesioną przez wiatr na pracę potrzebną człowiekowi. Od kilkudziesięciu lat, człowiek zaczął również wykorzystywać wiatr do produkcji prądu, budując mniejsze bądź większe farmy wiatrowe.

FILM-CZ-WIATR-1

www.o-nauce.pl/film/czysta-energia-wiatr,4

 

Wszystkie filmy wraz z dodatkowymi artykułami i galeriami zdjęć do obejrzenia na Platformie Upowszechniania Nauki w Polsce PONAD HORYZONTEM – www.o-nauce.pl
 

okladka-widok-mala

 

Seria została wydana również na płycie DVD

informacje o dystrybucji i możliwości nabycia DVD pod adresem sidma@sidma.pl 

 

 

0
0
0
0